10 Dec 2017

VERDI: Otello

From Opera on Sunday, 6:00 pm on 10 December 2017
Maria Luigia Borsi as Desdemona, Simon O'Neill as Otello

Maria Luigia Borsi as Desdemona, Simon O'Neill as Otello Photo: APO (still from video)

Sunday 10 December at 6.00pm on RNZ Concert

VERDI: Otello

An opera in four acts with libretto by Arrigo Boito based on Shakespeare’s Othello

Otello                  Simon O'Neill

Iago                     Scott Hendricks

Desdemona         Maria Luigia Borsi

Cassio                  James Egglestone

Emilia                 Sarah Castle

Roderigo             Andrew Glover

Montano              James Ioelu

Lodovico             Pelham Andrews

Freemasons NZ Opera Chorus, Auckland Philharmonia Orchestra/Giordano Bellincampi

(award-winning recording made in Auckland Town Hall by RNZ)

Follow this link for more images, information, audio and videos:

  • Verdi's Otello by the APO
  • Get the RNZ app

    for easy access to all your favourite programmes