8.00 NZTrio: Fa 发 – with guest artist Xia Jing

Guzheng virtuoso Xia Jing, photo courtesy Xia Jing

Guzheng virtuoso Xia Jing, photo courtesy Xia Jing Photo: Xia Jing

Programme:

LONG, Zhou: Spirit of Chimes;

WANG, Hui-Ran: Yi Dance;

Jeroen SPEAK: Serendipity Fields;

Dylan LARDELLI: Shells;

Dorothy KER: String Taxonomy;

GAO PING: Feng Zheng

NZTrio, Xia Jing (guzheng)

Recorded in the Adam Concert Room, Wellington by RNZ Concert